ระเบียบกฏหมาย


 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบัยบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 

พระราชบัญยัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65